+
ประวัติโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
+ปรัชญา /คำชวัญ/สีประจำ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน
+จำนวนครูและนักเรียน


+ฝ่ายบริหาร

+วิทยาศาสตร์
+คณิตศาสตร์
+ภาษาต่างประเทศ
+สังคมศึกษาศาสนาฯ
+สุขศึกษาพลศึกษา
+ศิลป
+การงานอาชีพและเทคโนโลยี
+ภาษาไทย
+แนะแนว
+พนักงานราชการ
+ครูอัตราจ้าง
+ครูต่างชาติ
+เจ้าหน้าที่ธุรการ
+ลูกจ้างประจำ
+ลูกจ้างชั่วคราว
+เพลงมาร์กประจำโรงเรียน
+รวมรูปกิจกรรมโรงเรียน
+วิดีโอสุวรรณภูมิวิทยาลัย  
+Username&Password

สพม.ร้อยเอ็ด เขต 27
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
เงินเดือน สพม.27  

+cuas.or.tเว็บไซต์คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
+สทศ www.niets.or.th
+เว็บเอ็นทรานซ์ของ สกอ. 
+โปรแกรมช่วยเลือกคณะEZ Plus+  
+โปรแกรมองค์ประกอบ
+GAT PAT 53  
+ประเมินโอกาสAdmissionsติด
+โปรแกรมคำนวณ GPA
+โปรแกรมคำนวณ GPAX
+สัดส่วนคะแนน Admissions
+ระดับความยากในการสอบเข้าแต่ละคณะ มหาวิทยาลัย
+ตรวจสอบคณะฮิตสดทุกนาที
+ค้นหาตัวเอง
+สาขาแห่งอนาคต
+Creative Plus
+ค้นหาตัวเอง
+อัพเดทข่าวสารด้านการศึกษา
+อัพเดทข่าวทุน เรียนต่อทั้งใน และต่างประเทศ

      
เผยแพร่ผลงานคุณครูสุวิทย์ ศรีนิล ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กาพย์เห่เรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

      
เผยแพร่ผลงานคุณครูจำนงค์ จิตฤทธิ์ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 รูปเรขาคณิตสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

      
เผยแพร่ผลงานคุณครูณิรดา ขาวผ่อง  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

      
เผยแพร่ผลงานคุณครูจุฑาแก้ว สุริยาประภา  เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


เผยแพร่ผลงานคุณครูปิยวรรณ อุดม แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ


เผยแพร่ผลงานคุณครูนิมิตต์ การะดี เรื่องการใช้งานโปรแกรม PowerPoint ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


เผยแพร่ผลงานคุณครูสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย บทเรียนออนไลน์ เรื่องออกแบบกราฟิกให้สวยด้วย Adobe Photoshop cs6


+++เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวหน่วงปฎิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยคุณครูลำพูน  สิงห์ขา

+++คำนำ
+++ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

 


สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทองจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและขยายผลการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21


วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2561


1.พิธีเปิดงานวันสุนทรภู่ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

2.มอบเกียรติบัตรคนเก่งภาษาไทย
3.นักเรียนร่วมกิจกรรม
4.การแสดงวันสุนทรภู่
5.Web Master


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : OBECQA" ณ ห้องประชุมศรีภูมิ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 26 มิถุนายน 2561


ประชุมประจำเดือน 25 มิถุนายน 2561


โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. 2561 


1. โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู 14 มิ.ย. 2561

2.พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
3.พิธีไหว้ครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


1.โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยยินดีต้อนรับ ผอ.เทพรังสรรค์  สุวรรณโท
  
2.พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผอ.เทพรังสรรค์  สุวรรณโท
3.แขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเทพรังสรรค์  สุวรรณโท
4.การแสดงของนักเรียน
5.คณะคุณครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.เทพรังสรรค์  สุวรรณโท ผอ.คนใหม่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
6.เพื่อนรุ่น 2511 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.เทพรังสรรค์  สุวรรณโท ผอ.ร.ร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย


1.ห่างกายห่างใจ จิตใจผูกพัน รักมั่นนิรันดร ผู้อำนวยการศิริ ธนะมูล
2.มอบของที่ระลึก
3.การแสดงของคณะคุณครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์
4.แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยง ผอ.ศิริ ธนะมูล
5.ส่ง ผู้อำนวยการศิริ ธนะมูล
6.Web Master


โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย นำนักเรียนร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา ทุกวัดใน อ.สุวรรณภูมิ 28 พ.ค. 2561


แนะนำรองผู้อำนวยการรุ่งนภา มาศจันทร์ ฝ่ายบริหารวิชาการ และรองผู้อำนวยการภูษิต สอนสนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

 


 

 

 

 

  ระบบงานรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ยื่นความจำนง โปรดเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนนักเรียน บิดา มารดา
เลือกรายการ
1.นักเรียนยื่นความจำนง สมัครเรียน
2.ตรวจสอบผลการสมัคร-สอบ
3.กรอกใบสมัคร

 

แบบสรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
แบบสรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน ม.1
แบบสรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน ม.2
แบบสรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน ม.3
แบบสรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน ม.4
แบบสรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน ม.5
แบบสรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน ม.6

 

ปฎิทินปฎิบัติงานวิชาการ 2561

 

ตารางสอบกลางภาค  1/2561
คำสั่ง  
ตารางสอบ ม.ต้น  
ตารางสอบ ม.ต้น - ปลาย Excellent  
ตารางสอบ ม.ปลาย
ตารางสอบปลายภาค 1/2561
คำสั่ง  
ตารางสอบ ม.ต้น
 
ตารางสอบ ม.ต้น - Excellent  

ตารางสอบ - ปลาย ER  

ตารางสอบ ม.ปลาย
ประกาศผลสอบทาง SGS
ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน = เลขประชาชนนักเรียน

img1.gif
  
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551
+ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
+หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ 
 

 


 
+พ.ร.บ.ต่างๆ
+ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือราชการต่าง
+เตรียมสอบครู - ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 12 มิ.ย. 2561

 

 

ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน

 

1.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน มิ.ย. 61

 

2.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ก.ค. 61

 

3.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ส.ค. 61

 

4.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ก.ย. 61

 

5.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ต.ค. 61

 

6.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน พ.ย.61

 

7.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ธ.ค. 61

 

8.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ม.ค. 62

 

9.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ก.พ. 62

 

10.ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน มี.ค. 62

 

ติดต่อUninetโทร 023545678 ต่อ 4002

 

ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง  

 

สรุปงานคอมพิวเตอร์  

 

 

 1.เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยคุณครูฐาปณิตา สว่างศรี

 
   

2.เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา
ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ว30202 เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยคุณครูขนิษฐา วีรธนศิลป์

 


3.เอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดอัตราส่วนและร้อยละ เล่มที่ 1 เรื่องอัตราส่วน โดยคุณครูอรวริญญ์  อยู่ไพร

 
   

4.แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์(ว30201) เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูทิพารัตน์ ขันแก้ว

 

กระดานสนทนา

ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ วันที่ตั้งกระทู้
1 Почему натуральные цветы в стекле не вянут? 0 0 19 ก.ค. 2561, 23:57
2 กระเป๋า ม.2 ได้วันไหนครับ 28 2 17 ก.ค. 2561, 09:28
3 สมชายเป็นน้องของใคร 20 0 13 ก.ค. 2561, 16:00
4 wifi 17 0 13 ก.ค. 2561, 13:59
5 ห้องเรียนของเรา 19 1 11 ก.ค. 2561, 09:00
6 เรื่องกระเป๋า 124 4 6 ก.ค. 2561, 16:11
7 โรงเรียนน่ายุ 33 0 6 ก.ค. 2561, 09:53
8 โรงเรียนน่าอยู่ครูใจดี 45 1 4 ก.ค. 2561, 08:59
9 ประวัติอาคารโนนจมื่น 29 0 4 ก.ค. 2561, 08:58
10 ห้องน้ำของโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 56 1 4 ก.ค. 2561, 08:58
11 โรงเรียน สุวรรณภูมิวิยาลัยมีคุณครูกี่ท่าน? 34 2 4 ก.ค. 2561, 08:58
12 โรงเรียน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 24 0 4 ก.ค. 2561, 08:58
13 รวมนักเรียนและครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิยาลัยมีกี่คน 44 1 4 ก.ค. 2561, 08:58
14 ประวัติอาคารเเสนคำเมือง 25 0 4 ก.ค. 2561, 08:57
15 อาคาร 22 0 4 ก.ค. 2561, 08:57
16 ไปเที่ยว 93 3 4 ก.ค. 2561, 08:56
17 โรงเรียนน่าอยู่ครูใจดี 36 0 4 ก.ค. 2561, 08:56
18 โรงเรียน ส.ว. มีนักเรียนกี่คนค่ะ 19 0 4 ก.ค. 2561, 08:56
19 ความสะอาดในโรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัย 18 0 4 ก.ค. 2561, 08:56
20 นักเรียน 16 1 4 ก.ค. 2561, 08:56
21 รวมนักเรียนและคุณครูทั้งหมดกี่คนครับ 11 0 4 ก.ค. 2561, 08:55
22 อาคารโรงเรียน 14 0 4 ก.ค. 2561, 08:55
23 การรักษาความสะอาดห้องน้ำชองโรงเรียน ส.ว 23 1 4 ก.ค. 2561, 08:55
24 ผู้อำนวยการคนแรก 25 1 4 ก.ค. 2561, 08:54
25 ประวัติอาคารหนองคูคำ 10 0 4 ก.ค. 2561, 08:53
26 พี่น้องโรงเรียนเรา 21 1 4 ก.ค. 2561, 08:53
27 อยากรุ้ว่าโรงเรียนของเรามีนักเรียนรวมทั้งหมดกี่คน 15 0 4 ก.ค. 2561, 08:52
28 ประวัติอาคารหนองคูคำ 14 0 4 ก.ค. 2561, 08:52
29 โรงเรียนสะอาด 22 2 4 ก.ค. 2561, 08:52
30 คำขวัญของโรงเรียนชื่ออะไร 10 0 4 ก.ค. 2561, 08:52
31 หนมนมเนย 23 1 4 ก.ค. 2561, 08:52
32 สหกรณ์โรงเรียน 22 0 4 ก.ค. 2561, 08:51
33 โรงอาหารของโรงเรียนเรา 19 0 4 ก.ค. 2561, 08:50
34 การขายของในโรงเรียนของเรา 19 0 4 ก.ค. 2561, 08:50
35 โรงเรียนสุวรรณภูมิของเรา 17 0 4 ก.ค. 2561, 08:50
36 โรงเรียน สุวรรณภูมิวิทยาลัย 17 0 4 ก.ค. 2561, 08:49
37 ห้องน้ำ 37 4 4 ก.ค. 2561, 08:47
38 ห้องน้ำในโรงเรียนของเรา 19 1 4 ก.ค. 2561, 08:47
39 โรงอาหารของโรงเรียนเรา 18 0 4 ก.ค. 2561, 08:46
40 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 15 0 4 ก.ค. 2561, 08:46
41 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 1 4 ก.ค. 2561, 08:46
42 ฟุตบอลโลกวันนี้ 19 0 3 ก.ค. 2561, 15:04
43 สวัสดีชาว สว.ทุกๆท่าน 36 1 2 ก.ค. 2561, 16:54
44 Blood Pressing : Blood pressure plan 51 0 2 ก.ค. 2561, 16:25
45 สวัสดีครับชาวโลก 57 1 2 ก.ค. 2561, 15:24
46 tfxy887o 22 0 2 ก.ค. 2561, 14:03
47 บอลวันนี้ 23 1 2 ก.ค. 2561, 13:53
48 บอลวันนี้ 64 5 2 ก.ค. 2561, 13:06
49 รถ TOYOTA รุ่นไหนคันเล็กที่สุด? 36 2 25 มิ.ย. 2561, 20:36

โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 108 หมู่ที่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130  โทรศัพท์ : 043-580649. Fax : 043-580649 
webmaster : kitti thuaison  e-mail : kittisuwan2010@hotmail.com   kittithuaison@gmail.com