งานพัฒนาเว็บไซต์

จุดเด่น
1 นำเสนอข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
จุดด้อย
1 ขาดบุคลากร
ปัญหาอุปสรรค
ขาดบุคลากร
แนวทางแก้ไข
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานบางอย่างทางเว็บมาสเตอร์ไม่ได้ถ่ายภาพ อยากให้คุณครูส่งภาพถ่ายมาให้ทีมพัฒนาเว็บไซต์