รายละเอียดเงินค่ามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

1. ค่าประกันอุบัติเหตุ

150

2. ค่าบำรุงสมาคมครู-ผู้ปกครองนักเรียน

200

3. ค่าประกันของเสียหาย

300

4. ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ

600

5. ค่าชุดกีฬา

400

6. ค่าวารสารโรงเรียน

100

7. ค่าคู่มือนักเรียน

100

8. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์

300

รวม

2,150