ลูกจ้างชั่วคราว


นายทวรรณ์ จันทร์สระคู
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0854668824


นายสวน สินเนือง
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0894201366 


นายชูศักดิ์ พรมสนาม
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0801991968


นายสัมฤทธิ์ ศรีวงค์
พนักงาน นักการภารโรง
โทร 0849531368


นายเชิด แปวประเสริฐ
พนักงาน ขับรถ
โทร


นายสามารถ วันโณ
พนักงาน นักการภารโรง
โทร