ครูอัตราจ้าง


นายสมหมาย แก้วงาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา กฏหมายน่ารู้
โทร 0870159886


นายชวพล ผลวา
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก พลศึกษาและการจัดการกีฬา(ค.บ.)
สอนวิชา พลศึกษาพื้นฐาน
โทร 0918682999


นายเมธา ธนะมูล
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร 043 580649


นางจันจิรา ทุมแสน
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก บริหารธุรกิจ (ศษ.บ)
สอนวิชา การงานอาชีพ 4
โทร 0847695949 


นางยอดขวัญ คำตะลา
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โทร 0818737586 


นางสาวพิกุลรัตน์ ผลชม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก การบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ 3
โทร 0827353635


นางสาวอุบลวรรณ สร้อยสระคู
ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
วิชาเอก การจัดการทั่วไป
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
โทร 043 580649


นางสาววิชชุดา มณีกัณ
ครูอัตราจ้างภาษาจีน
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร 043 580649