ฝ่ายบริหาร


นายศิริ ธนะมูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารการศึกษา (กศ.ม.)
Tel 0899449759


นายภูษิต สอนสนาม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ
ไทยคดีศึกษา (ศศ.ม.)
Tel 0914180010

 


นางสมสมัย อ่อนคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารบุคคล
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0810508089

 


นายพงศกร โสรถาวร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารทั่วไป
บริหาการศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0956683622