ฝ่ายบริหาร


นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
Tel 0656539354


นายภูษิต สอนสนาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ไทยคดีศึกษา (ศศ.ม.)
Tel 0914180010

 


นายพงศกร โสรถาวร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
บริหาการศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0956683622 

 


นางสมสมัย อ่อนคำ
รองผู้อำนวยการสโรงเรียน
กลุ่มบริหารบุคคล
การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
Tel 0810508089

 

 


นางรุ่งนภา มาศจันทร์
รองผู้อำนวยการสโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
บริหารการศึกษา (กศ.ม.)
Tel 0852869354