กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายเด่น อุดม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0804813529


นางวินิตย์ แสวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0885725925


นางรัตนา ทวยสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0878532313


นางจุลจิรา ทาสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชาโครงงานวิทย์ฯ
Tel 0817684097 


นางอรัญญา ทีบุญมา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (ค.บ.)
ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0833549247


นายกาญจนะ นามสิมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0810737075


นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0843913075


นางนิตินุช เสนาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน (ศษ.ม)
สอนวิชา เคมี
Tel 0872166489


นางอารี ช่างยันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี (ค.บ.)
สอนวิชา เคมี
Tel 0868510901 


นางทองไพร เปรมปรี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป(ค.บ.)
ปริญญาโทการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา(ค.ม)
สอนวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
Tel 0960956463


นางชฎาธาร แสวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0878541350


นางระเบียบ หนูน้ำคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0854663152


 นางสมหมาย อัณโน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0934429653


นางจุฑาแก้ว ประสานสุข
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0896661377


นางอรอนงค์ สอนสนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0846004233


นางสาวผกาทิพย์ ศรีทองคำ
ครู
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
สอนวิชา เคมี
Tel 0979266632


นางปราณี ชนะชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยาศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท ชีววิทยาศึกษา (กศ.ม)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0811178289


นางสาวลำพูน สิงห์ขา
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา เคมี
Tel 0844282956


นางขนิษฐา วีรธนศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (วท.บ.)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0844283705


นางสาวทิพารัตน์ ขันแก้ว
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก ฟิสิกส์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การวัดผลการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา ฟิสิกส์
Tel 0893951191


นางสาววรรณภา เลิศพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา (วท.บ.)
สอนวิชา ชีววิทยา
Tel 0885623799


นางสุริโย จันทร์มณี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สอนวิชา คณิตศาสตร์
Tel 043 580649


นางดาว จันทร์หนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาตร์-เคมี (กศ.บ.)
ปริญญาโท วิจัยและประเมินผลการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา เคมีและโลกดาราศาสตร์
Tel 0804803529


นายนวพล ผาบุญมา
ครู
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
Tel 0879758700


นางสุกานดา ภาระเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษา (กศ.ม.)
สอนวิชา แนะแนว
โทร 0817399917


นางสาวลำพูน สิงห์ขา
ครูชำนาญการ
วิชาเอก เคมี (วท.บ.)
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา เคมี


นางสาวจตุพร สอนสนาม
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
โทร 088-3273432