กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดร.พิภพ สินธุพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (กศ.บ.)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปริญญาโท สังคมศึกษา(ศษ.ม)
ปริญญาเอก สิ่งแวดล้อมศึกษา (ปร.ด.)
สอนวิชา สังคมศึกษา 3
โทร 0897101850


นายสมทรัพย์ ศรีหินกอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (กศ.บ.)
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ 5
โทร 0890555067


นายสมเกียรติ นตะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ศษ.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0844284986


นายประภากร กลางคาร
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ 3
โทร 0815741804


นายจักรกฤษณ์ ทุมแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สังคมศึกษา 3
โทร 0918620238


นายอนิรุต แสงสุรินทร์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
ปริญญาโทบริหารการศึกษา (ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0810587242


นางอาภรณ์ แสวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา สังคมศึกษา 1
โทร 0817998401


นางสุดารัตน์ ภูวพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท บริหารการศึกษา(ค.ม.)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0847967956


นางทองลิ้ม กองอุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก บรรณารักษศาสตร์(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา 1
โทร 0812624310


นางอัมพร ปานจันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สังคมศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท วิจัยและประเมินผล
การศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ 5
โทร 0857738760


นางสาววราทิพย์ อนุพันธุ์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน(ศษ.ม)
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0627531245


นางสาวนุจรินทร์ จิตไชย์
ครู
วิชาเอก สังคมศึกษา
สอนวิชา สังคมศึกษา
โทร 0875199644