กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางประกอบ สิงห์โตทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 3
โทร 0857468221 


นายพีรพัฒน์ เมธีจริยาพร
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 1
โทร 0986375159


นางรัศมี นตะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เกษตรศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย 5
โทร 0833505013


นางวีรนันท์ เทียนธนาทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 1
โทร 0868536114


นางปราณี เวชกามา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ปริญญาโท การสอนภาษาไทย (ศษ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 5
โทร 0872210806


นางฐาปนิตา สว่างศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ปริญญาโท ภาษาไทย (ศศ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 3
โทร 0852306822


นางปิยวรรณ อุดม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ค.บ.)
ปริญญาโท ภาษาไทย(กศ.ม.)
สอนวิชา ภาษาไทย 5
โทร 0933282995


นางศศิยาพร วิพากย์เดชา
ครู
 วิชาเอก ภาษาไทย
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศศ.ม.)
สอนวิชา
โทร 0615165541


นายสุวิทย์ ศรีนิล
ครู
วิชาเอก ภาษาไทย (กศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย 3
โทร 0898420673


นางสุรีพร พินไทยสง
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอกภาษาไทย (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาไทย
โทร 0992323804