กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางผุสดี สิงห์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5
โทร 0812603432


นางพรพิมล หาษอาษา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0842001124


นางสุภาพร เสมียนคิด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0898618285


นางดวงพร สุดชารี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0817084835


นางละออง สุดหนองบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย (ศษ.บ.)
ปริญญาโท การวิจัยและประเมินผลการศึกษา(ค.ม.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0872265769


นายวัขรพล จิตจำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0879637592


นางสาวสลักจิต หลักคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
โทร 0807373183


นางสาวอภิยะดา เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0897158533


นางสาวอมลวรรณ โพธิชัยรุ่งเรือง
ครู
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์(ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0904215478


นางสาวอัจฉรา นันเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0828496440


นางอรสา เมธีจริยาพร
พนักงานราชการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
โทร 0807536408


นางสาวสุภาดา พันมาต
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร 0913648569


Mr.Chris Asante
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก English
สอนวิชา English
โทร 0936939264


นางสาวอุบลวรรณ สร้อยสระคู
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก การจัดการทั่วไป
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
โทร


นางสาววิชชุดา มณีกัน
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาจีน
สอนวิชา ภาษาจีน
โทร


นายสันติชา มานูเอล เลโอนาร์ด
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส (ศศ.บ.)
สอนวิชา ภาษาฝรั่งเศษ
โทร 0895744497


Mr. Emmanuel C. Agbo
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก English
สอนวิชา English
โทร 0948719217