กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายสุเทพ ขันแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
วิชาเอก พลศึกษา (กศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา การศึกษาค้นคว้า
โทร 0855824409


นายณัฐพงศ์ เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท พลศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา สุขศึกษา 3
โทร 0817080242


นายชัยรัตน์ อิสรากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก การฝึกและการจัดการกีฬา(ศษ.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา 1
โทร 0815450751


นายพงศธร ทาสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สุขศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สุขศึกษา 2
โทร 0866429926


นายกมลวัทน์ เทียนธนาทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา สุขศึกษา 5
โทร 0867273520


นายสุทัศน์ เนื้อจันทา
ครู
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา สุขศึกษา 1
โทร 0801950602


นายอุทัย สุเมตร
พนักงานราชการ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.) 
สอนวิชา พลศึกษา 5
โทร 0872262821


นายณัฐพล โพธิคลัง
พนักงานราชการ
วิชาเอก สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0885119766 


นายปริญญา ทานะเมฆ
วิชาเอก พลศึกษา (ศษ.บ)
สอนวิชา กระบี่กระบอง
โทร 092 3187416


นางสาวสุวนันท์ ขวาน้ำคำ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0821101734