กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายสุเทพ ขันแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
วิชาเอก พลศึกษา (กศ.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา การศึกษาค้นคว้า
โทร 0855824409


นายณัฐพงศ์ เชื้อสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท พลศึกษา (ค.ม.)
สอนวิชา สุขศึกษา 3
โทร 0817080242


นายชัยรัตน์ อิสรากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก การฝึกและการจัดการกีฬา(ศษ.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา 1
โทร 0815450751


นายพงศธร ทาสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก สุขศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา สุขศึกษา 2
โทร 0866429926


นายกมลวัทน์ เทียนธนาทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
สอนวิชา สุขศึกษา 5
โทร 0867273520


นายสุทัศน์ เนื้อจันทา
ครู
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา สุขศึกษา 1
โทร 0801950602


นายอุทัย สุเมตร
พนักงานราชการ
วิชาเอก พลศึกษา (ค.บ.) 
สอนวิชา พลศึกษา 5
โทร 0872262821


นายณัฐพล โพธิคลัง
พนักงานราชการ
วิชาเอก สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา พลศึกษา
โทร 0885119766 

นายปริญญา ทานะเมฆ
วิชาเอก พลศึกษา (ศษ.บ)
สอนวิชา กระบี่กระบอง
โทร 092 3187416