กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวีระ ศรีสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
โทร 0985868477


นายอำนวย หกพันนา
ครู
วิชาเอก สถิติประยุกต์ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 0868619764


นายจำนงค์ จิตฤทธิ์
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โทร 0990079089


นางสุมาลี บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1
โทร 0885137046


นางจิราพร จันทร์หนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ชีววิทยา-คณิตศาสตร์(ศษ.บ)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
โทร 0935493232


นางสาวดวงฤทัย บุตสาทำ
ครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
โทร 0848663156


นางสาวอันติกา ศรีอภิชาติ
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก เคมี-คณิตศาสตร์ (ศษ.บ)
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
การศึกษาพิเศษ(ศษ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โทร 0874404947


นางอรวริญญ์ จันทะคัด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
โทร 0898962853


นางสาวสุคนทิพย์ พลเยี่ยม
ครู
วิชาเอก ชีววิทยา-คณิตศาสตร์(ศษ.บ.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โทร 0878578439


นางอำภา ขาวผ่อง
ครู ชำนาญการ
วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม)
สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน
โทร 0821026064


นางสาวจิราพร นามคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ปริญญาโท เทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษา (กศ.ม.)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 0895759365


นางณัฐรินทร์ คำภักดี
ครูชำนาญการ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (กศ.ม.) 
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 0922678427
 


นายศรีรัตน์ สนสี
ครู
วิชาเอก คณิตศาสตร์
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร  


นางสาววรนิพิฎ พันธ์หนองหว้า
ครูผู้ช่วย
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
สาขา การศึกษาคณิตศาสตร์
โทร 091-8197079


นางยอดขวัญ คำตะลา
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก คณิตศาสตร์
สอนวิชา คณิตศาสตร์
โทร 043 580649