กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายกิตติ ทวยสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.)
สอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร 0833326113


นายสมพร มาตย์คำจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (ศษ.บ.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
สอนวิชา งานเกษตร 1
โทร 0862304247


นายเดชะ สิงห์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก การจัดการผลิตสัตว์(กษ.บ.)
สอนวิชา การงานอาชีพ 3
โทร 0843154360


นายนิมิตต์  การะดี
ครูชำนาญการ
วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา (ค.บ.)
ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา(กศ.ม)
สอนวิชา การงานอาชีพ
โทร 0918652947


นายปรวรรต์ โยธมาศ
ครู
วิชาเอก สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
สอนวิชา การงานอาชีพ 2
โทร 0944677429


นางสมพร อ่อนสองชั้น
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก การจัดการทั่วไป (ศศ.บ.)
สอนวิชา ธุรกิจ 1
โทร 0813807045


นางกรรณิการ์ พงษ์โสภณ
ครูชำนาญการ
วิชาเอก คหกรรม (ปกศ.สูง)
สอนวิชา การงานอาชีพ 1
โทร 0836644482


นางพรรณี โยธาขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก บรรณารักษศาสตร์(ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)
สอนวิชา ห้องสมุด 1
โทร 0810496530


นางสมพร เขียวสระคู
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา(ค.บ.)
สอนวิชา งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
โทร 0 6 35924993


นางวรลักษณ์ ภาคมฤค
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)
ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา เทคโนโลยีฯ
โทร 0918635909


นางอมรรัตน์ ผดุงรัฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ (ค.บ.)
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา(กศ.ม.)
สอนวิชา งานประดิษฐ์ของชำร่วย
โทร 0821152755


นายวิระ โกสุมาลย์
ครู
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
สอนวิชา เทคโนโลยีฯ
โทร 0878560741


นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อย
ครูชำนาญการ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาโท การบริหาการศึกษา (ศษ.ม.)
โทร 0892764454

 


นางกัลยา สุเมตร
พนักงานราชการ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทร 0862289025


นางจันจิรา ทุมแสน
ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก บริหารธุรกิจ (ศษ.บ)
สอนวิชา การงานอาชีพ 4
โทร 0847695949