เชิญดาวน์โหลดได้ครับ

แบบฟอร์มกลุ่มงานธุรการ
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับครู
แบบฟอร์มทางราชการ
หนังสือมอบอำนาจ1
หนังสือมอบอำนาจ2
หนังสือมอบอำนาจ3
แบบฟอร์มสัญญา แบบฟอร์มศาล
ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการประเมินโครงการ
แนวทางการเขียนรายงาน SAR
ตัวอย่างการเขียน PSAR
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนวทางการประเมินภายนอก
คู่มือการนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด
กฎหมาย - ระเบียบ - แนวปฏิบัติ
เรื่องพื้นฐานต่างๆ ที่ข้าราชการครูต้องรู้ไว้
รวม Links เว็บความรู้
Download รูปภาพสำหรับผลิตสื่อ
Download รูปภาพระบายสีสำหรับเด็ก
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2552
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะครู
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะ
แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะ
แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1)
แบบรายงาน (ก.ค.ศ. 2)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. 3)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานการสอน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารสถานศึกษา
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานบริหารการศึกษา
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายงานนิเทศการศึกษา