กฏหมายน่ารุ้สำหรับคุณครูและผู้ที่สนใจ

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 2545
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) 2551
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ 2547
พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2550
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ร.บ.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546
พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน 2551
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง 2542
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) 2545
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) 2548
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง (ฉบับที่ 4) 2550
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง (ฉบับที่ 5) 2551
พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
พ.ร.บ.ล้างมลทิน 2550
พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 2551
พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2542
พ.ร.ฎ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
พ.ร.ฏ.ว่าด้วยการมอบอำนาจ 2550
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
กฎกระทรวงศึกษาธิการ
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 2517
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) 2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535-2542
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 2552
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 2535
ประกาศ ศธ./สพฐ.
รวมระเบียบ
คำสั่งมอบอำนาจ
กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แบบประเมินครู(500 คะแนน)
แบบประเมินลูกจ้างประจำ
เงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
รวมระเบียบกระทรวงการคลัง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของอนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 2552
กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2552
สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553