เป็นรูปคบเพลิงที่มีแสงสว่างโชติช่วงอยู่ตลอดเวลา ที่ก้านคบเพลิง มีอักษรย่อ ส.ว.

                                                                     
                ปญญา  โลกสมิ  ปฺซโซโต  แปลว่า  "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"

                                                                   
                                                                         ความรู้ดี  มีวินัย

                                                                   
                                                                                         ส.ว.

                                                                  

                                                                            เขียว - เหลือง
เขียว เป็นสีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอกงามแห่งปัญญา ความสดใสและมีน้ำใจของบุคลากรในโรงเรียนด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

เหลือง เป็นสีของพระพุทธศาสนา หมายถึง โรงเรียนตั้งอยู่ในอนุสรณ์สถานของหลวงปู่วัดท่านเจ้า
เป็นสัญลักษณ์เตือนใจของครู นักเรียน ของโรงเรียนให้กระทำในสิ่งที่ชอบไม่ประกอบในสิ่งที่ผิด ฝึกชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ใช้ความสามารถคุ้มครองตนและเป็นคนมีธรรมะคุ้มครองทุกเมื่อ

 

                                                                    
                                                                        "ยิ้มง่าย ไหว้งาม"

                                                                     
                                                                            วินัยดี  กีฬาเด่น