"ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดการศึกษาให้ผู้เรียนตามความถนัด พัฒนาสู่อาชีพ มีคุณธรรมนำความรู้คู่ชุมชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พัฒนาตามหลักปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพียง "

 

๑. จัดการเรียนรู้ตามความถนัดของผู้เรียน

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน

๓. พัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

๔. ส่งเสริมและร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นในการพัฒนาการศึกษา

๕. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๖. จัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

            ๗. จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                      

           ๑. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ
           ๒. ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะในการทำงานมุ่งสู่อาชีพ
           ๓. บุคลากรและผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม
           ๔.โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นร่วมมือกันในการพัฒนาการจัดการ ศึกษา
           ๕.โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
           ๖. จัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
           ๗. บุคลากรและผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง